Mapan iti kangrunaan a linaon
Kangrunaan a Linaon

UCard® can help simplify things for many UnitedHealthcare members

Naipakdaar: Oktubre 13, 2022

Petsa ti kaudian a pannakapabaro: Oktubre 19, 2022

Ti sistema ti taripato ti salun-ad ket komplikado. Kanayon nga narigrigat pay para kadagiti tattao nga addaan iti agdama nga parikot ti salun-at wenno dagiti dual eligible. Kasapulanda nga imatonan dagiti benepisyo para iti parehas nga Medicare ken Medicaid, ken mabalin nga kasapulanda nga kitaen ti adu nga doktor, espesyalista ken therapist.

Tapno makatulong nga aramiden nga nalaklaka ti biag para kadagiti miembro-mi, ti UnitedHealthcare ket inaramidna ti UnitedHealthcare UCard™. Ti UCard ket tulunganna ti adu nga miembro nga mang-unlock kadagiti benepisyo ken programa nga maikadua iti UnitedHealthcare dual health plan-da. Ituloy ti agbasa tapno maammoan nu kasano.

Ti UCard ket tumulong para iti panagala ti taripato

Ti UnitedHealthcare UCard ket maysa nga ID ti miembro ken nasursurok pay. Adu kadagiti miembro ti mabalin mangipakita iti UCard-da nu bumisitada iti tagaipaay, agpakarga ti reseta ayan iti parmasia, ken nu mapan ayan ti dentist wenno doktor ti mata tapno makaala ti taripato.

Miembro ka kadin iti doble a plano ti UnitedHealthcare?

Imatonam dagiti benepisio ken gunggonam iti planom iti UCard Hub.

Ti UCard ket pagnanayonen na dagiti benepisyom*.

UnitedHealthcare dual health plans ket para kadagiti tattao nga addaan iti agpada a Medicare ken Medicaid. Dagiti dual plans ket tulunganda dagiti miembro nga mangimaton ti salun-at da usar ti adu-ado nga benepisyo. Ti UCard ket palakaenna nga maala ti adadu pay manipod iti dual health plan mo. Usarem ti UCard-mo nu sika ket:

  • Gumatang kadagiti masakupan nga nasalun-at nga makan ken dagiti produkto nga magatang uray awan reseta (OTC)
  • Agbayad kadagiti utility bills
  • Mapan iti gym
  • Usaren iti anyaman nga maala nga gunguna
Graphic image of hand and Ucard

Aggatang ayan ti paggatangan, online wenno babaen ti telepono usar ti UCard

Nu sika ket nakapalista ayan iti plano nga addaan iti credit para ti makan, OTC, ken utility bill, dayta ket mai-load ayan iti UCard-mo iti umuna nga aldaw ti tunggal bulan. Dagiti aniaman nga madi nausar nga credit ket aggibus ti udi nga aldaw ti bulan. Nalaka laeng nga gatangen iti mapilim kadagiti masakupam nga nasalun-at nga makan, OTC nga produkto ken agbayad kadagiti utility bills. Mabalinmo pay nga ipapaw-it dagiti produkto ayan ti pagtaengam nga awan bayadam.

Ti UnitedHealthcare UCard ket maysa nga ID ti miembro ken nasursurok pay

Ada amin dayta ayan ti UCard Hub

Usar ti UCard, nalakan nga ma-access dagiti benepisyo ken programam, isunga nasimsimple nga maala ti kaadoan manipod ti idiaya ti planom. Dagiti miembro ket kitaen ken imatonanda dagiti benepisyo nga credit ken gungona online ayan iti UCard Hub nga paset iti site ken mobile app ti UnitedHealtcare para kadagiti miembro. Ti UCard Hub ket iti pappapanam tapno maaramid dagiti banbanag kas iti:

  • Panagkita iti balance ti benepisyo ken dagiti adda nga gungona
  • Agbirok kadagiti makipaspaset nga tiendaan nga asideg kanyam wenno aggatang online
  • Kitaen ti listaan dagiti masakupan nga nasalun-at nga makan ken OTC nga produkto
  • Agbayad kadagiti utility bills
  • Mangala kadagiti sungbat kadagiti kadawyan nga saludsod ken adadu pay

Alaem ti libre a giya iti doble a plano

 Amin a masapul nga ammuem maipapan kadagiti Dual a Plano ti Naisangsangayan a Kasapulan iti maysa, kombeniente a giya.

Posible nga mabalinka makaala iti adadu pay nga benepisyo

Nu agkwalipika ka para ti agpada nga Medicare ken Medicaid, posible nga mabalinka nga maka-ala ti dual health plan manipod ti UnitedHealthcare. Dagiti dual health plans ket kadawyan a kairamanan ti adu a kanayonan a benepisyo a makatulong a mangpasimple iti biag para kadagiti buo nga dual-eligible nga miembro. Makaala ka metlang ti UCard tapno makatulong nga mangpalaka nga maala ti kaadoan kadagita nga kanayonan nga benepisyo.

*Agduma dagiti benepisio depende iti plano ken ti lugar ti serbisio. Maipakat dagiti limitasion ken mailaksid. Para kadagiti detalye maipapan kadagiti eksakto a benepisio nga mailak-am iti bukod mo nga 2023 Dual Special Needs Plan, tawagan ti numero wenno bisitaen ti website a nakaprinta iti likudan ti bukod mo nga UnitedHealthcare UCard.

Dagiti benepisio ken dagiti features ket agduduma depende iti plano/lugar. Agaplikar dagiti limitasion ken dagiti eksklusion.

Kitaen dagiti plano ti UnitedHealthcare iti lugarmo

Mabalin ang agbaliw dagiti benepisio ti Dual-eligible wenno Medicaid a plano depende iti pagnanaedam. Agbirok babaen iti ZIP code-mo tapno masarakam ti umno a plano a makatun-oy kadagiti kasapulam iti panangtaripato iti salun-atmo.

Adda pay saludsodmo

Addakami ditoy tapno tumulong

Awagandakami iti:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM agingga iti 8 PM lokal nga oras, 7 nga aldaw iti makalawas.

Adda pay saludsodmo

Addakami ditoy tapno tumulong

Awagandakami iti:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM agingga iti 8 PM lokal nga oras, 7 nga aldaw iti makalawas.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink