Mapan iti kangrunaan a linaon
Kangrunaan a Linaon

UHC Dual Complete HI-S001 (PPO D-SNP) Dagiti Alikamen a Pagbirok

Hawaii, Honolulu, Kalawao, Kauai ken kadagiti County ti Maui

Nakatutokkami iti panangpasayaat iti salun-at ken kinakaradkadmo. Addaan dagiti miembro iti akses kadagiti espesial a serbisio ti salun-at ti ugali, a kaibilangan ti salun-at ti panunot ken mabalin a kairamanan ti panangagas iti panagusar iti substansia. Mabalin nga agbaliw dagiti serbisio iti pannakasaklaw depende iti kualipikasion. 

Agbirok kadagiti tagaipaay iti serbisio, klinika ken dagiti sentro ti panagagas

Agsapul ti Agas

Daytoy nga opsyon ti panagsukisok ket sidadaan laeng para kadagiti agus-usar ti desktop. Lagipen nga mabalin mo nga idownload iti listaan ti masakupan nga agas iti ibbaba.

Agbirok kadagiti agas a masakupan ti planomi

Dagiti Pormulario

Mangapela iti Masakupan ti Panangikeddeng

No agaramid kami iti masakupan a panangikeddeng ket saan ka a mapnek iti daytoy nga pangikeddeng, mabilin ka nga "mangapela" ti panangikeddeng. Iti apela ket maysa a pormal a wagas nga mangkiddaw kenyami nga pasadaan ken sabalian iti masakupan ti panangikeddeng nga naaramidmen.

Pinduten ditoy tapno ipatulod iti email ti kiddawmo para iti apela.

Ebidensiya ti Masakupan ti Seguro

Wenno mabalinmo nga i-download ti Pormas ti Kiddaw para iti Pannakaikeddeng ti Masakupan ti Seguro, sungbatam daytoy ken ipatulodmo kadakami.

Pormas ti Parmasia Para ti Pannakaisubli ti Bayad iti Mismo a Miyembro

I-download ti Pormas ti Kiddaw Para iti Pannakaisubli ti Bayad ti Reseta a MAPD manipud iti OptumRx.

Proseso ti Panagsukat iti Maireseta nga Agas

Ania ti aramiden nu dagiti agdama a naireseta nga agasmo ket awan iti Listaan ti Agas (pormulario) wenno maingetan iti dadduma a wagas

Awan dagiti agas iti paset ti listaan

Nu dadduma, mabalinmo ti mangala iti naireseta nga agas nga awan iti Listaan ti Agas ti planom wenno maingetan iti dadduma a wagas. Barbaroka man a miembro wenno agtultuloy a miembro, adda wagas tapno makaala iti tulong.

Mangrugi babaen iti pannakisarita iti doktormo. Makatulong ti doktormo nga agdesision nu adda sabali nga agas iti Listaan ti Agas a mabalinmo a pangisukatan. Nu awan ti nasayaat nga alternatibo nga agas, sika, ti pannakabagim wenno ti doktormo ket mabalin nga agkiddaw iti pannakailaksid iti pormulario. Nu maaprobaran ti pannakailaksid, mabalin nga agtultuloy a maalam ti agdama nga agasmo para iti partikular a saklaw ti panawen.

Sukimatem ti Ebidensia ti Pannakasaklawmo (Evidence of Coverage, EOC) tapno maammoan ti talaga a saksaklawen ti planom. Kas agpatpatuloyka a miembro ti plano, makaawatka iti Tinawen a Pakaammo dagiti Panagbaliw (Annual Notice of Changes, ANOC). Sukimatem a siaannad ti ANOC tapno maammoam nu masaklaw dagiti agdama nga agasmo iti isu met laeng a wagas iti paumay a tawen.

Agsukatka man kadagiti agas wenno agur-urayka iti pannakaaprobar ti pannakailaksid, mabalin a kualipikadoka para iti panagakar iti suplay ti agdama nga agasmo.

 • Nasken a makaalaka koma iti 1-bulan a suplay, kas nailadawan iti EOC, bayat ti umuna a 90 nga aldaw ti kinamiembro iti plano kas maysa a baro a miembro WENNO iti las-ud ti umuna a 90 nga aldaw ti tawen ti kalendario nu sika ket maysa nga agtultuloy a miembro ken nakasabet ti agasmo iti negatibo a panagbaliw iti pormulario.
 • Mabalinka met a makualipika para iti maminsan a daras, temporario a 1-bulan a suplay nu kualipikadoka para iti emerhensia a panagsakada bayat nga adda iti pasilidad ti napaut a taripato (LTC) kalpasan ti umuna a 90 nga aldaw kas maysa a baro a miembro wenno nakasabetka iti panagbaliw iti tukad ti taripato.
 • Nu insurat ti doktormo ti resetam para iti basbassit a bilang ti aldaw ken addaan ti resetam kadagiti panagisakada, mabalinmo nga isakada ti agasmo agingga a makaawatka iti saan a nababbaba ngem 1-bulan a suplay, kas nailadawan iti bukodmo nga EOC.

Dagiti baro nga kameng

Kas baro a miembro ti plano, mabalin nga agdamaka nga agtumtumar kadagiti agas nga awan iti pormulario ti plano (listaan ti agas), wenno addada iti pormulario ngem maingetanda iti dadduma a wagas.

Iti kayarigan a kas kadagitoy, ruggian a makitungtong iti doktor mo panggep iti umno nga alternatibo nga agas nga adda iti ayan ti pormulary. No awan iti masarakan nga umno nga alternatibo, sika wenno iti doktor mo ket mabalin nga agkiddaw iti pannakailaksid iti pormulary. No maaprobaran ti pannakailaksid, mabalin a makaalaka iti agas para iti partikular a rukod ti tiempo.

Bayat ti umuna a 90 nga aldaw ti kinamiembrom iti plano nu maysaka a baro a miembro, mabalinmo ti agkiddaw iti saan a nababbaba ngem 1 bulan a suplay, kas nailadawan iti Ebidensia ti Saklaw ti planom.

Bayat ti umuna a 90 nga aldaw ti tawen ti kalendario nu addaka iti plano idi napalabas a tawen ken nakasabet ti agasmo iti negatibo a panagbaliw iti pormulario, mabalinmo ti agkiddaw iti saan a nababbaba ngem 1-bulan a suplay, kas nailadawan iti Ebidensia ti Saklaw ti planom.

Dagiti miembro nga addaan kadagiti saan a naplano a panagakar kas kadagiti panagruar iti ospital (kairamanan dagiti psychiatric nga ospital) wenno kadagiti panagbaliw iti tukad ti taripato (kas iti, panagsukat kadagiti pasilidad ti napaut a taripato, panagruar ken panaguneg iti pasilidad ti napaut a taripato, panagleppas ti pannakasaklaw iti Paset A ken panagsubli iti saklaw iti Medicare) iti aniaman a tiempo bayat ti tawen ti plano. Mabalinmo ti agkiddaw iti saan a nababbaba ngem 1-bulan a suplay, kas nailadawan iti Ebidensia ti Saklaw ti planom.

Dagiti agpatpatuloy nga kameng

Kas agpatpatuloy nga kameng iti plano, makaawat ka iti Tinawen nga Pakaammo ti Panagsukat wenno Annual Notice of Changes (ANOC). Mabalin a mapansinmo a ti agdama a tumtumarem nga agas ket aniaman iti awan iti mapasungad a tawen ti pormulario wenno maingetan iti dadduma a wagas iti mapasungad a tawen.

Mangrugi nu Oktubre 15, 2023, mabalinmo ti agkiddaw iti 2024 pannakasukimat ti masakupan. Nu maaprobaran ti kiddawmo, sakupen ti plano ti agas agingga iti Enero 1, 2024.

Nu masakupan ti agasmo kadagiti baro a panaginget ti pormulario intono Enero 1, 2024 ken saanmo a nasarita iti doktormo ti panagakar iti alternatibo nga agas ti pormulario wenno inusarmo ti pannakailaksid iti pormulario, mabalinmo ti umawat iti temporario a suplay iti uneg ti umuna nga 90 nga aldaw iti baro a tawen ti kalendario nu mapanka iti grupo nga agam-ammo a makatulong a farmasia. Daytoy ket saan a bumaba iti 1 bulan a suplay, kas nailadawan iti Ebidensia ti Masakupan ti planom, tapno maikkanka iti tiempo a makisarita iti doktormo maipapan iti alternatibo a pannakaagas wenno usarem ti pannakailaksid iti pormulario.

Nu agnanaedka iti pasilidad ti pannakataripato iti nabayag, mabalinmo ti mangala iti adu a panagisakada agingga a maabutmo ti saan a bumaba iti 31 nga aldaw a suplay, kairamanan nu maibunong dagiti reseta para iti nababbaba ngem iti naisurat a balor gapu kadagiti panag-edit iti panagusar iti agas a maibasar iti naaprobaran nga etiketa ti produkto.

Mabalin nga addanto dagiti saan a nakaplano a panagakar kas kadagiti panagruar iti ospital wenno kadagiti panagbaliw iti tukad ti taripato (i.e., panagbaliw iti pasilidad ti pannakataripato ti nabayag wenno iti lawas sakbay wenno kalpasan ti panagruar iti pannakataripato ti nabayag, panagpatingga ti panagtalinaed iti pasilidad ti eksperto a panagaywan ken panagsubli iti masakupan ti Paset D wenno no maikkat manipud iti pannakataripato ti salun-at iti hospisyo) a mabalin a mapasamak iti aniaman a tiempo. No naresetaanka iti agas nga awan iti pormulariomi wenno naingetan ti kabaelam a mangala kadagiti agasmo, makalikagumka a mangusar iti proseso ti plano iti pannakailaksid. Para iti kaadduan kadagiti agas, mabalinmo ti agkiddaw iti maminsan a temporario a suplay ti saan a bumaba iti maysa bulan a suplay, kas nailadawan iti Ebidensia ti Masakupan ti planom, tapno maikkanka iti tiempo a makisarita iti doktormo maipapan iti alternatibo a pannakaagas wenno usarem ti pannakailaksid iti pormulario.

Para kadagiti miembro nga addan iti plano iti nasursurok ngem 90 nga aldaw ken aggigian iti pasilidad ti napaut a taripato (LTC) ken agkasapulan a dagus iti suplay, saklawenmi ti saan a nababbaba ngem 31 nga aldaw a temporario a suplay, kas nailadawan iti Ebidensia ti Saklaw ti planom.

No addaanka iti aniaman a saludsod maipanggep iti daytoy a polisiya ti panagakar wenno kasapulam ti tulong iti panagkiddaw iti pannakailaksid iti pormulario, kontakem ti pannakabagi dagiti serbisio iti miembro.

Para iti impormasion iti proseso ti panagakar iti naireseta nga agas iti Espaniol, mapan iti Dagiti Porma ken Pammataudan ken kitaen ti seksion nga 5.2 ti Ebidensia ti Masakupan (Espaniol) para iti ad-adu pay nga impormasion.

Nu naibusanka iti agas kalpasan a maawatmo ti temporario a suplay iti panagakar ken makitintinnulongka iti tagaipaaymo iti serbisio nga agsukat iti alternatibo nga agas wenno agkiddaw iti pannakailaksid, tawagam ti numero iti ID kardmo kas miembro wenno kontakem ti Serbisio iti Kostumer ti UnitedHealthcare. 

Maisilpo nga Impormasyon

Mabalin a masarakan ti Porma ti Kiddaw para iti Pannakaikeddeng ti Masakupan iti uneg ti seksion nga Iyapela ti Desision iti Masakupan iti daytoy a panid.

Programa panggep ti Medication Therapy Management

Ti UnitedHealthcare’s Medication Therapy Management (MTM) nga programa ket inaramid ti grupodagiti botikero ken dagiti doktor. Ti programa ti MTM ket mangmangted dagiti miembro iti comprehensive medication review (CMR) kadua iti botikero wenno sabali nga kualipikado nga tagaipaay ti panangtaripato ti salun-at. Ti programa ket tultulungan na dagiti miembro nga matarusan ti sakop da nga agas ken no kasano nga usaren dagiti medikasionda, ken suruan dagiti miembro kadagiti potensial nga napeggad nga interaksion ti agas/wenno dagiti peggad dagiti side effect.

Kasano ti Agbalin a Kualipikado
Ti Masapul nga Aramidem
Ania ti Sumaruno

Kasano ti Agbalin a Kualipikado
Daytoy a programa ket sidadaan nga awanan iti kanayunan a bayadna. Awtomatikoka a mailista iti programa a Panangimaton iti Terapiya a Panagagas no sika ket:

 • agtumtumar iti walo (8) wenno ad-adu pay nga agsubli-subli a medikasion iti Paset D, ken
 • addaan iti tallo (3) wenno ad-adu pay a napaut a kondision ti salun-at manipud iti sumaganad a listaan:
  • Agsubli-subli a sakit a panagpullat ti bara (COPD)
  • Diabetes
  • Panagmintis iti Puso
  • Nangato a Kolesterol
  • Osteoporosis
 • ken nalabit a mangbusbosda iti nasurok a $5330 iti makatawen kadagiti masakupan a Part D nga agas

WENNO

 • adda iti Programa a Panangimaton iti Agas tapno matulungan a mangimataon a nasaysayat ken nataltalged iti panagusar kadagiti agas kas kadagiti para iti ut-ot. 

Ti Masapul nga Aramidem
Iti las-ud ti 60 nga aldaw manipud iti panagkualipikado para iti programa nga MTM, makaawatka iti diaya babaen iti koreo a kumpletoem ti Komprehensibo a Panangsukimat iti Agas (CMR). Mabalinmo met a maawat daytoy a diaya babaen iti telepono.

Mabalinmo a kumpletoen ti CMR babaen iti telepono wenno personal iti kualipikado a tagaipaay iti panangtaripato ti salun-at. Agpaut daytoy iti agarup 30 a minutos. Repasuento ti maysa a parmasista, wenno kualipikado a tagaipaay iti CMR, ti pakasaritaan ti panagagasmo, agraman dagiti agas a de-reseta ken saan a de-reseta, ken kitaenna dagiti aniaman a parikut.

Ania ti Sumaruno
Iti las-ud ti 14 nga aldaw manipud iti CMR, makaawatkanto iti pakete a naglaon iti pakadagupan ti panagtingiting kairamanan dagiti banag ti tignay a nasarita ken ti listaan dagiti agas a tumtumarem ken nu apay a tumtumarem dagitoy. Daytoy nga impormasion ket mabalin a makatulong no makisaritaka iti doktor wenno parmasistam. Mabalin a maipaw-it iti doktormo dagiti resulta. Malaksid iti daytoy, makaawat dagiti miembro iti programa nga MTM iti impormasion iti natalged a panangibelleng kadagiti de-reseta nga agas kairamananen dagiti kontrolado a substansia.  

Mabalinmo met nga i-download ti blangko a Listaan ti Medikasion (PDF) para iti personal a panagusarmo.

Malaksid iti CMR, dagiti Naka-target a Panangsukimat iti Agas ket maar-aramid iti saan a nababbaba ngem kada tallo bulan. Maar-aramid daytoy tapno maduktalan dagiti aniaman nga interaksion ti agas-iti-agas wenno dagiti dadduma a pakaseknan iti agas. Maipaw-it dagita a panagsukimat iti doktormo.

Ti programa a Panangimaton iti Medikasion a Terapia ket saan a benepisio ti plano.  Para iti ad-adu pay nga impormasion maipapan iti programa a Panangimaton iti Medikasion a Terapia, maidawat a tawagam ti numero nga adda iti likod ti ID kardmo kas miembro wenno mabalinmo a tawagan ti grupo iti klinikal a call center ti OptumRx MTM iti 1-866-216-0198, TTY 711, Lunes – Biernes 9AM – 9PM EST.

Agsapul iti Tagaipaay iti Ngipen

Agbiruk iti dentista dita lugarmo.

 • Pislem ti "Search for a Dentist" iti baba tapno irugim ti agbiruk. Agpakitanto ti baro a window para iti myuhc.com. 
 • Pilien iti "Agsapol iti Dentista", santo "NETWORK TI MEDICARE ITI PAGILIAN" manipud iti listaan dagiti dental a plano.

Agbiruk iti Dentista

Agsapul ti parmasia

Mabalinmo met ti mapan iti OptumRx tapno agorder ken imatonan dagiti de-reseta nga agasmo online.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink