Mapan iti kangrunaan a linaon
Kangrunaan a Linaon

Ania ti pormulario ken kasano nga agobra dagitoy?

Naipakdaar: October 13, 2021

Petsa ti kaudian a pannakapabaro: December 01, 2022

Ibagam laeng, ti formulary ket sabali nga nagan para iti listaan ti agas. Ti formulary ket listaan dagiti generic ken branded nga nagan ti reseta nga agas masakupan ti espesipiko nga seguro ti salun-at nga plano. No maminsan, dagiti plano ti salun-at ti formulary ket maawag met laeng nga preferred drug lists (PDLs).

Alaem ti libre a giya iti doble a plano

 Amin a masapul nga ammuem maipapan kadagiti Dual a Plano ti Naisangsangayan a Kasapulan iti maysa, kombeniente a giya.

Ania ti gamit ti formulary?

Ti gamit ti formulary ti agas ket ti tumulong nga imanehar no ania dagiti mangmangted ti panangtaripato dagiti agas ket mabalin nga ireseta ken mabalin nga masakupan ti plano tgi salun-at ti 2023. Ti panggep ti medical nga formulary ket seguradoen nga dagiti agas nga nasakupan ti plano ti salun-at ket natalged, epektibo ken magatang ti nalaka a presio. 

Sino ti agar-aramid ti formulary ti agas?

Dagiti formulary ti plano ti salun-at ket inaramid ti komite nga intalaga ti kompanya ti seguro ti salun-at ti plano. Ti komite ti formulary ket mabalin nga isali na dagiti botikero ken dagiti doktor gapo dagiti saba-sabali nga medical nga lugar. Daytoy nga komite ket pilien nanto no ania nga reseta dagiti agas nga isali iti plano ti salun-at ti formulary. Ti plano ti salun-at ket mabalin nga baliwan na ti listaan ti agas ti formulary ti pana-panawen. Dayta ket mabalin nga gapo dagiti baro nga agas ket mabalin magatang, dagiti panagbaliw ti panangagas wenno maibasar ti baro nga medikal nga impormasion.

No ti reseta keta wan ti plano ti salun-at ti formulary, mabalin nga bayadam daytoy ti bagim nga kuarta

Dagiti formulary ti Medicare nga plano ti agas

Dagiti segurado nga agas ket mabalin nga masakupan ti Medicare Part B (medikal nga seguro). Ngem ti kaadduan nga parte, dagiti Medicare part B nga agas ket madi dagiti agas nga it-ited mo ti sarilim. Ti kadawyan, dagiti Medicare Part B nga agas ket dagiti maited kaniam ti opisina ti doktor wenno ti outpatient ti ospital nga setting.

Dagiti Medicare Part D nga plano ti agas ken dagiti Medicare Advantage (Part C) nga plano ket addaan ti medical nga formulary nga ilislista dagiti agas nga masakupan ti kada plano. Ti kadawyan, dagiti formulary ket isali ti pagpilian ti kababaan 2 dagiti agas dagiti kaadduan nga iresreseta nga kategorya ken dagiti klase. Daytoy ket tumulong nga seguradoen nga dagiti tattao nga addaan ti agsasabali nga medical nga kondision ket maka-ala dagiti reseta nga agas nga masapul da. Ammoen ti ad-adu pay maipapan iti 4 nadumaduma a paset ti Medicare.

Dagiti doble-maikarian na nga plano ti salun-at ti agas nga formulary

Dagiti doble’t pakaikarianna nga plano ti salun-at maaw-awagan met laeng nga Dagiti Doble nga Plano iti Nasingsingayan a Kasapulan (D-SNPs), ket para kadagiti tattao a kualipikado para iti agpada a Medicaid ken Medicare. Dagiti doble nga plano ti salun-at ket mabalin nga agaramid dagiti formulary ti agas, dagiti benepisio ken dagiti pagpilian ti tagaipaay tapno masabat dagiti espesipiko nga kasapulan dagiti miembro nga pagserserbian da.

Dagiti tattao ti Medicaid ken Medicare ket adda dagiti seryoso, nabayag nga problema ti salun-at. Dagitoy ket mabalin met laeng ti bilang dagiti reseta nga agas. Dagiti dadduma nga reseta ket mabalin awan ti listaan dagiti Medicaid-naaprobaran nga agas, dagiti agas nga naaprobaran ti Medicare wenno ti plano ti salun-at ti formulary. Dagitoy nga reseta ket maikonsidera nga madi-formulary nga agas.

No ti reseta keta wan ti plano ti salun-at nga formulary, mabalin nga bayadam daytoy ti bagim nga kuarta. Ken ti panagbayad dagiti reseta nga agas ket mabalin nga nangina unay. Iso nga napataeg nga seguradoen nga aniaman nga reseta nga ag-agas nga masapul mo ket nakalista ti formulary ti agas sakbay nga agpalista ka wenno agsukat ti sabal inga plano ti panangtaripato ti salun-at.

Kasano nga itsek tapno Makita no ti formulary ket isali na ti agas nga masapul mo

No mangsapsapul ka ti doble a plano ti salun-at wenno ti Medicaid a plano nga inted ti UnitedHealthcare, nalaka nga Makita no ti agas nga kasapulam ket nakalista ti plano ti formulary. Daytoy no kasano nga kiaten ti listaan ti agas iti English wenno Kastila:

  1. Iserrek mo ti ZIP a code ti kahon ti baba ti panid tapno masapul ti lugar mo
  2. Pindutem ti “View plan details” nga buton ti baba ti plano nga interesado ka
  3. Piliem ti “Drug list” ti asul nga tagaipaay nga pagsapulan nga kahon tapno makita dagiti reseta nga masakupan ti plano.

Nalabit, kayatmo a maammuan dagiti detalye maipapan kadagiti ag-agas a tomtomarem ita. Nalaka laeng nga aramiden daytoy, gapu ta mabalinmo a biroken iti alpabetiko a listaan ti aniaman a kayatmo nga agas.

UCard®, manipud laeng iti UnitedHealthcare

Ti UCard mo ti bukodmo nga ID kas miembro ken ad-adu pay. Usarem ti UCard-mo a paggatang iti nasalun-at a taraon, magatang uray awan resetana (OTC) a produkto ken pagbayad kadagiti singir iti yutilidad.

Kitaen dagiti plano ti UnitedHealthcare iti lugarmo

Mabalin ang agbaliw dagiti benepisio ti Dual-eligible wenno Medicaid a plano depende iti pagnanaedam. Agbirok babaen iti ZIP code-mo tapno masarakam ti umno a plano a makatun-oy kadagiti kasapulam iti panangtaripato iti salun-atmo.

Adda pay saludsodmo

Addakami ditoy tapno tumulong

Awagandakami iti:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM agingga iti 8 PM lokal nga oras, 7 nga aldaw iti makalawas.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink