Mapan iti kangrunaan a linaon
Kangrunaan a Linaon
An elderly woman looking out her front door, smiling

Ania ti kayat a saoen ti kapaset a doble't pakaikarianna?

Naipakdaar: Agosto 27, 2022

Petsa ti kaudian a pannakapabaro: September 15, 2023

Dagiti tattao a kualipikado para iti agpada a Medicare ken Medicaid ket maaw-awagan kas doble't pakaikarianna. Gapu ta maikari da a para ti dua a programa. Ngem adda ad-adu pay ngem dayta. Naan-anay a kualipikado dagiti dadduma a tattao. Ti kaipapananna dayta ket kualipikadoda para kadagiti naan-anay a benepisio ti Medicaid iti estado, kairamanan ti masaklaw a medikal a taripato. Ngem dagiti dadduma ket kapaset laeng a doble't pakaikarianna. Dayta ket gapu ta uray nu saanda a kualipikado para kadagiti medikal a benepisio babaen iti programa ti estadoda a Medicaid, kualipikadoda latta para iti dadduma a tulong.

Ituloymo ti agbasa tapno maammoam nu ania dagiti napili a plano iti salun-at ti sidadaan kenka nu kapasetka a doble't pakaikarianna.

Alaem ti libre a giya iti doble a plano

 Amin a masapul nga ammuem maipapan kadagiti Dual a Plano ti Naisangsangayan a Kasapulan iti maysa, kombeniente a giya.

Adda dagiti agduduma a tukad ti kapaset a doble't pakaikarianna

Adda ti 4 agduduma a klase ti kapaset a doble't pakaikarianna. Tunggal tukad ket addaan met iti bukodna a Programa ti Medicare iti Panaginut (Medicare Savings Program, MSP). Dagiti kangrunaan a nagdudumaan iti nagbaetan dagiti klase ti MSP ket maibasar iti:

 1. Dagiti limitasion iti pangkualipikar a pinansia (manu ti mangmanggedam wenno sanikuam), ken
 2. Nu saklawen ti MSP:
  • Dagiti copay, maikaltas ken coinsurance para iti agpada a Medicare Paset A (seguro ti ospital) ken Medicare Paset B (medikal a seguro), wenno
  • Dagiti premium laeng ti Medicare Paset B
  • Dagiti premium laeng ti Medicare Paset A

Dagiti dadduma ket dakkel unay ti manggedan wenno sanikuada tapno makualipikar para iti Programa ti Medicare a Panaginut. Uray nu kasta, ti doble't pakaikarianna a plano iti salun-at a maitutop para kadagiti tattao a kapaset a doble't pakaikarianna ket mabalin latta a nasayaat a pili1

Addaanka kadi iti copay nu agpapaeksamenka iti doktor?

Mabalinna a malsiaban ta bulsam nu masapulmo a bayadan ti copay tunggal bumisitaka iti doktor. Nu masapulmo ti agpaeksamen iti espesialista, mabalin a nangatngato pay ti gastos. Gapu iti daytoy, palubusan ti UnitedHealthcare dagiti tattao a kapaset a doble't pakaikarianna nga agpalista kadagiti partikular a Doble a Plano Kadagiti Espesial a Kasapulan (D-SNP). Ti pagsiaatanna ket, babaen iti D-SNP, dagiti miembro ti kapaset a doble ket mabalin nga addaan kadagiti nababbaba a copay para kadagiti panagbisita kadagiti doktor ken espesialista.

Nu addaankan iti gagangay a Medicare Advantage a plano, mabalin a matakuatam a nasaysayaat ti umakar iti Doble a Plano Kadagiti Espesial a Kasapulan

Mabalin a maragsak dagiti kapaset a doble a miembro ti ad-adu a benepisio iti D-SNP

Makaala dagiti miembro ti UnitedHealthcare D-SNPs iti adu a kanayonan a benepisio a libre.2 Dagitoy a kanayonan a benepisio ket mabalin a kairamanan ti:

 • Binulan nga credit tapno magasto kadagiti nasalun-at nga makan, OTC nga prdukto ken utility bills
 • $0 copay iti amin a masakupan a generic ken branded a reseta
 • Saklaw iti ngipen, ken dagiti kredito a makatulong a pangbayad para kadagiti serbisio iti ngipen
 • Saklaw iti panagkita, ken alawans para iti antiokos
 • Ken adu-ado pay!

Ti umuna nga addang ket ti panangsukimat iti kualipikasion iti plano

Palubosan dagiti dadduma a Doble a Plano kadagiti Espesial a Kasapulan nga agpalista dagiti kualipikado iti kapaset a doble. Ngem awaten laeng dagiti dadduma a D-SNPs dagiti miembro a naan-anay a kualipikado iti doble. Ken saan a kanayon a nalaka nga ibaga. Dayta ti rason nu apay nga ti umunam nga addang ket ti panagkita kadagiti kasapulan tapno agkwalipika para iti anyaman nga plano nga kayat mo sakbat nga irugim ti proseso ti panagpalista. Kasta met, adu nga UnitedHealthcare D-SNP nga mang-akseptar kadagiti partial dual eligible ti addaan ti sao nga “Select” kas parte ti nagan ti plano. Nu madi, dakkel tyansa na nga ti plano ket para laeng kadagiti buo nga dual eligible nga miembro.

Mangala ti tulong tapno makabirok iti kualipikado iti doble a plano iti salun-at

Makunam kadi a sika, ti miembro ti pamiliam, wenno ti maysa a tao a taga-aywan ket makualipika para ti buo wenno paset a dua’t pakaikarianna? Mabalinmo nga usaren ti paset ti panagbirok iti baba tapno makita no ania dagiti plano a sidadaan ti lugarmo. No saan ka a sigurado, tawagannkami ken makisao ti maysa kadagiti lisensiado nga ahentemi. Ipalawag da dagiti amin a keddeng ken tulungan daka a mabirok ti kusto a dual eligible health plan para kenka.

Tawagan ti 1-844-812-5967, TTY: 711
8 AM - 8 PM local time, 7 days a week. Se habla español.

1 Dual Special Needs plans with partial dual eligibility categories are not available in all areas.
2 Agduma dagiti benepisio depende iti plano ken iti lugar ti serbisio. Agaplikar dagiti limitasion ken dagiti eksklusion.

Kitaen dagiti plano ti UnitedHealthcare iti lugarmo

Mabalin ang agbaliw dagiti benepisio ti Dual-eligible wenno Medicaid a plano depende iti pagnanaedam. Agbirok babaen iti ZIP code-mo tapno masarakam ti umno a plano a makatun-oy kadagiti kasapulam iti panangtaripato iti salun-atmo.

Adda pay saludsodmo

Addakami ditoy tapno tumulong

Awagandakami iti:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM agingga iti 8 PM lokal nga oras, 7 nga aldaw iti makalawas.

Adda pay saludsodmo

Addakami ditoy tapno tumulong

Awagandakami iti:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM agingga iti 8 PM lokal nga oras, 7 nga aldaw iti makalawas.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink