Mapan iti kangrunaan a linaon
Kangrunaan a Linaon

Dagiti nam-ay ken rigat ti panagtaripato

Naipakdaar: April 05, 2021

Petsa ti kaudian a pannakapabaro: December 06, 2022

Ti panagserbi kas tagaaywan ket napateg ken mabalin a makapnek unay. Ngem saan a kas karina a nalaka. Dagiti tattao a kualipikado iti doble para iti agpada a Medicaid ken Medicare ket mabalin nga addaan kadagiti serioso a kondision iti salun-at. Ken ti agtultuloy a panangaywan iti tao nga addaan kadagiti espesial a kasapulan ket mabalin a makapataud iti saan a maawatan nga emosion. Ti kinalaingmo a mangimaton kadagiti kaririknam ket mabalinna nga aramiden ti akemmo kas tagataripato a naballigi ken makapnek.

Alaem ti libre a giya iti doble a plano

 Amin a masapul nga ammuem maipapan kadagiti Dual a Plano ti Naisangsangayan a Kasapulan iti maysa, kombeniente a giya.

Ania kadagitoy a sarita ti pudno para kenka?

Dagitoy dagiti kadawyan nga emosion a marikrikna dagiti tagaaywan:

a.  Nasaysayaat dagiti dadduma nga aldaw ngem kadagiti dadduma
b.  Ammok a napateg ti akemko, ngem makapaupay daytoy nu dadduma
c.  Nu maminsan ket makunsensiaak gapu kadagiti negatibo a kaririknak iti panagaywanko
d.  Amin dagitoy

Nu pinilim ti “d,” saanka nga agmaymaysa. Masansan nga addaan kadagiti nam-ay ken rigat ti panagaywan. Dagiti nam-ay ket makaparegta kenka, ngem dagiti rigat ket makapabannog unay. Gagangay met dagiti negatibo a kapanunotan ken karirikna. Ngem masapul nga imatonam dagitoy. Ti pangangiyaw-awan kadagiti negatibo nga emosion ket agtungpal kadagiti problema iti pannaturog, panagusar iti droga, nalabes a pannangan ken panagsakit. Ti aniaman kadagitoy ket mabalin a makaaramid a narigrigat ken saan a makaparagsak ti rikna ti panagaywan. Ti panangimatonmo kadagiti kaririknam ket mabalin a mangaramid iti akemmo kas tagataripato a nabalballigi.
 

Dagiti kabaelan a panagimaton para kadagiti tagaaywan

Mabalin a narigat nga imatonan dagiti bukodmo nga emosion nu nagaedka a mangay-aywan iti sabali. Ngem ti panangimaton kadagiti kaririknam ket napateg. Istres ti tagaaywan, bannog ti tagaaywan ken pannakakonsensia ti tagaaywan. Dagitoy ti dadduma kadagiti kakadawyan nga emosion a marikrikna dagiti tagaaywan. Dagiti adda dita baba ket kabaelan a makatulong iti panangimaton kadagitoy ken kadagiti dadduma pay nga emosion ti tagaaywan.

Ti marikriknam

Dagiti wagas a makatulong iti panangsango iti daytoy

Istress

Mabalin a narigat ti panangaywan iti maysa tao nga agsakit, addaan dunor wenno disabilidad. Ket mabalin a makapa-istres dayta. Nu maminsan ti istress ti tagaaywan ket makapataud kadagiti dadduma pay a problema iti salun-at kas iti depresion wenno pannakaringgor.

Padasen a pagtalinaeden ti regular nga iskediul ti pannangan ken pannaturog. Maturog a nasayaat (7-9 nga oras) tunggal rabii. Agpagna-pagna ken padasen ti agsapul iti tiempo iti bigat tapno makaanges iti nauuneg, makawatwat wenno makapanunot iti nauneg.

Pannakabannog

Ti bannog ti tagaaywan, wenno pannakapaksuy ti tagaaywan, ket inton napalalo ti pannakabannog dagiti tagaaywan iti panunot, emosion ken pisikal a bagida. Mabalin nga agbunga daytoy kadagiti saan a nasayaat a rikna ken sakit ti nakem.

Ti rikna a pannakalapunos, saan a nakasagana wenno awanan pagpilian nu di ti agaywan ket mabalin nga agtungpal amin iti pannakapaksuy. Agtutokka iti panangaywan iti bagim ken agpatulongka.

Pungtot

Nu dadduma saan a managyaman ti tao nga aywanam wenno saanna pay kayat ti tulongmo. Karkaro pay dayta a makaparigat kadagiti bambanag. Masansan a ti ibungana ket ti mapunoan.

Pakawanem ta bagim. Sursuroem ti umadayo ken agbakasyon. Mabalin met a makatulong ti pannakitungtong iti maysa a tao a mabalin a makaitudo ti pagtataudan ti kaririknam a pannakapungtot.

Depresyon

Pannakarikna iti kinaawan namnama wenno kinakakaasi, pannakarikna iti kinaawan iti ragsak, marigatan a maturog ken pannakapaksuy. Amin dagitoy ket senyales ti depresion. Mabalin nga agpeggad dagiti tagaaywan iti depresion, isu a pansinem ti marikriknam iti inaldaw.

Nu mariknam a naladingitka, seriosoem daytoy. Mapanka iti doktor wenno iti propesional iti salun-at ti panunot. Makatulong ti ehersisio, terapiya ken panagagas iti depresion.

Buteng

Ti kinaresponsable para iti salun-at ti sabali a tao wenno pagimbaganda ket makapataud kadagiti tagaaywan iti rikna a madanagan wenno mabuteng.

Ti kaadda ti reserba a plano ket mabalin a makapababa iti panagdanag. Agbirok iti sabali a tao a mabalin a sumublat kenka iti maysa nga oras inaldaw. Maysa pay, makitungtong iti maysa a tao a mapagtalkam maipapan kadagiti pagdandanagam.

Pannakakonsensia

Gagangay ti pannakakonsensia ti tagaaywan. Dayta ket gapu ta masansan a pampanunotentayo a nasaysayaat pay koma ti trabahotayo. Wenno kanayon koma a kaykayattayo ti panagbalin a tagaaywan. Wenno saantayo koma pulos a madukutan wenno mairita. Adu pay ti mailista.

Saanmo unay parigatan ta bagim ken mangikabilka kadagiti realistiko a pagrukodan. Saan a ti kinaperpekto ti gandat. Ipagpannakkelmo ta bagim iti panagkayatmo nga agbalin nga ekselente a tagaaywan. Ngem ikkam ta bagim iti pawayway nu saanmo matun-oy ti kinaekselente.

Panagimon

Gagangay a galad ti tao ti makarikna iti sakit ti nakem wenno apal. Mabalin nga agimon dagiti tagaaywan kadagiti gagayyem nga addaan iti inaldaw a wayawaya. Wenno kadagiti kakabaggian nga agnanaed iti adayo a saan a masapul a makipaset iti panagaywan.

Mapasamak ti panagimon. Ngem padasem a liklikan ti panagtutok kadagiti kapanunotan a panagimon. Padasem ketdi ti agtutok iti adda kenka. Ti kinamanagyaman iti adda kenka ket mabalin a makatulong kenka a mangsumra kadagiti rikna a panagapal.

Dagiti pammataudan a makatulong kadagiti tagaaywan

Para iti adu a tattao, ti panagbalin a tagaaywan ket masansan a baro a kapadasan. Maawatan a mabalin a makariknaka sagpaminsan a saan a sigurado wenno malapunos. Dayta ti rason a napateg nga ammom ti papanam para iti tulong. Idiay website ti UnitedHealthcare makasarakka iti napateg nga impormasion ken kadagiti pammataudan a makatulong kenka iti panagdaliasatmo iti panagaywan.

Idiaydiaya pay ti UnitedHealthcare dagiti doble-a-kualipikado a plano iti salun-at, wenno dagiti Doble a Plano para kadagiti Nasingsingayan a Kasapulan, tapno matulongan dagiti tattao a kualipikado iti agpadpada a Medicaid ken Medicare. Dagidiay kwalipikado iti doble para iti Medicaid ken Medicare ket masansan nga addaan kadagiti serioso, agtultuloy a medikal a kasapulan. Dagiti kwalipikado iti doble a plano iti salun-at ket nadisenio tapno pasimplienna ti biag dagiti miembro. Ken mapasimpleda met ti biag para kadagiti tagaaywan. Palakaen dagitoy a plano ti mangikoordina iti taripato para kadagiti tattao a makasapul a mangimaton iti agduduma a doktor, espesialista ken kadagiti serbisio a taripato.

Kitaen dagiti plano ti UnitedHealthcare iti lugarmo

Mabalin ang agbaliw dagiti benepisio ti Dual-eligible wenno Medicaid a plano depende iti pagnanaedam. Agbirok babaen iti ZIP code-mo tapno masarakam ti umno a plano a makatun-oy kadagiti kasapulam iti panangtaripato iti salun-atmo.

Adda pay saludsodmo

Addakami ditoy tapno tumulong

Awagandakami iti:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM agingga iti 8 PM lokal nga oras, 7 nga aldaw iti makalawas.

Adda pay saludsodmo

Addakami ditoy tapno tumulong

Awagandakami iti:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 AM agingga iti 8 PM lokal nga oras, 7 nga aldaw iti makalawas.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink