Mapan iti kangrunaan a linaon
Kangrunaan a Linaon

Medicare ken Medicaid ken kinabaldado

Naipakdaar: July 30, 2021

Petsa ti kaudian a pannakapabaro: December 02, 2022

Ania ti Medicaid ken sinno ti kualipikado?

Ti Medicaid ket programa ti pederal ken estado a mangipapaay iti saklaw iti taripato ti salun-at kadagiti tattao a kualipikado. Dagiti tattao a kualipikado para iti Medicaid ket pakairamanan ti:

 • Masikog a nababa ti kitana
 • Ubbing a nababa ti kita dagiti pamiliada
 • Dagiti ubbing iti pagampunan
 • Dagiti tattao nga addaan kadagiti disabilidad
 • Dagiti nataengan a nababa ti kitana
 • Dagiti nagannak wenno tagaaywan a nababa ti kita na

Dagiti programa ti Medicaid ket imatmatonan ti estado. Tapno makapili dagiti estado a mangipaay iti Medicaid iti ad-adu a tattao, kas kadagiti indibidual nga addaan iti nababa a kita a mabalin nga addaan wenno awanan iti ubbing.

Mabalin kadi a makaalaak iti Medicare wenno Medicaid iti kinabaldado?

Dagiti tattao nga addaan kadagiti disabilidad wenno saan nga umim-imbag a kondision ken nabababa a kita ket kualipikado para iti Medicaid. Mangipapaay met dagiti amin nga estado kadagiti benepisio ti Medicaid iti nataengan, bulsek ken addaan disabilidad (ABD). Ti ABD Medicaid ket para kadagiti nataengan nga 65 ken natataeng pay wenno siasinoman nga addaan disabilidad segun iti Social Security. Ngem masapul met a matun-oymo dagiti makalikagum iti kualipikasion iti pinansial dita estadom.

No kualipikadoka para iti Medicaid wenno Medicare, nakadependar dayta iti klase kadagiti maal-alam a benepisio ti disabilidad.

 • No addaanka iti Suplemento a Seguridad ti Kita (Supplemental Security Income, SSI) iti addaan disabilidad:
  Kualipikadoka para iti saklaw ti Medicaid. Iti adu nga estado, awtomatikoka a makaala iti Medicaid. Ngem kadagiti dadduma nga estado, masapulmo ti ag-sign up para iti Medicaid.
 • No umaw-awatka iti Kita iti Social Security para iti Disabilidad (Social Security Disability Income, SSDI):
  Kualipikadoka para iti Medicare.
Nasurok a 10 milion a tattao ti kualipikado iti Medicaid maibasar iti kaadda ti disabilidad
MACPAC (Medicaid ken CHIP Payment ken Access Commission)

Ania dagiti kondision a kualipikado kas disabilidad?

Addaanka man wenno awanan iti SSI, SSDI, Medicaid, ABD Medicaid wenno Medicare, isu met laeng dagiti medikal a makalikagum. Umuna, masapul a matun-oymo dagiti makalikagum iti disabilidad a saan a medikal. Kangrunaan laeng a nakabasar dagitoy iti pakasaritaan ti trabahom ken dagiti buis iti social security a binayadam. Kalpasanna, dagiti binulan a benepisio iti disabilidad ket mabayadan no manamnama a ti medikal a kondision ket agpaut iti saan a nababbaba ngem 1 tawen wenno agresulta iti ipapatay.

Dagiti nadumaduma a klase dagiti medikal a kondision a kualipikado kas disabilidad para kadagiti nataengan a nasursurok ngem edad nga 18 ket nakalista iti tsart dita baba. Laglagipen a ti tsart a naipakita ket pangsapasap a listaan. Saanna nga iraman ti tunggal kondision a mabalin a mangikualipikado kadagiti nataengan para iti social security ti disabilidad. Para iti naan-anay a listaan dagiti kualipikado a kondision bisitaen ti website ti Social Security Administration (SSA) Adda met ti naisina a listaan ti kinaubing a mangipakita kadagiti diperensia kadagiti ubbing nga addaan disabilidad.

Kualipikado a Diperensia ti Salun-at

Panangiladawan

Sistema a musculoskeletal (dagiti lasag, tulang ken susuop)

Dagiti problema a kas iti kinakapsut ti lasag, limitado a panagtignay ken pannakapukaw wenno nabuntog a reflex

Dagiti espesial a pangrikna ken panagsao

Pannakapukaw ti panagkita a manglimita iti babassit a detalye, panagbasa wenno kadagiti labes ti suli ti mata

Panaganges

Marigatan nga aganges, kas iti COPD, saan nga umim-imbag a brongkitis ken emphysema, angkit ken cystic fibrosis

Sistema a cardiovascular (puso ken dagiti pagayusan ti dara)

Dagiti diperensia a manglapped iti puso wenno sistema ti sirkulasion (dagiti arteria, urat ken pagayusan ti dara) manipud iti nasayaat a panagandar

Sistema ti panagtunaw

Dagiti problema iti panagtunaw, pakairamanan ti hepatic (dalem) a panagpalia, lumteg a sakit iti bagis, sindrom ti ababa a bagis, ken malnutrision

Genitourinary (kidney)

Dagiti diperensia nga agresulta iti saan nga umim-imbag a sakit iti kidney (CKD)

Hematological (dara)

Dagiti problema a saan a makapakanser iti panagaramid ken panagandar dagiti puraw wenno nalabbaga a seliula ti dara ken panagbuo ti dara

Kudil

Dagiti problema iti kudil, pakairamanan dagiti saan nga umim-imbag nga impeksion ti kudil wenno mucous membranes, dermatitis ken pannakasinit

Kinaawan ti balanse iti Endocrine (hormonal)

Dagiti medikal a kondision a mangpataud kadagiti glandula ti bagi nga agaramid iti adu unay iti partikular a hormon (hyperfunction) wenno bassit unay (hypofunction)

Dagiti diperensia a congenital (dagiti depekto iti pannakaipasngay) a mangapektar iti adu a sistema ti bagi

Down syndrome ken dadduma a depekto iti pannakaipasngay, pakairamanan ti Tay-Sachs a sakit, phenylketonuria (PKU) ken sindrom a fetal alkohol

Neurological (utek ken nervous system)

Dagiti kondision a manglimitar iti panagandar ti bagi ken panunot, kas iti kissiw, ALS, coma ken nasapa a panagrugi ti Alzheimer a sakit

Dagiti diperensia iti panunot

Saklawenna ti adu a diperensia ti panunot, pakairamanan ti schizophrenia, depressive, bipolar ken dagiti mainaig a diperensia, OCD, autismo, dagiti diperensia iti pannangan ken trauma- ken dagiti diperensia a mainaig iti stressor

Kanser

Amin a kita ti kanser malaksid kadagiti partikular a kanser a mainaig iti impeksion ti human immunodeficiency virus (HIV)

Sistema ti resistensia

Dagiti diperensia a makaapektar iti sistema ti resistensia, pakairamanan dagiti sakit a rayuma, dagiti diperensia iti mangikonektar a tisiu ken impeksion ti human immunodeficiency virus (HIV)

Kasano no ub-ubing ka ngem 65 ken addaan iti disabilidad?

Dagiti tattao a nababbaba ti tawenna ngem 65 nga addaan kadagiti disabilidad ket awtomatiko a kualipikado a makaala iti Orihinal a Medicare (Paset A ken B) kalpasan a makaawatda kadagiti benepisio iti disabilidad manipud iti Social Security para iti 24 a bulan. No kualipikadoka met para iti Medicaid wenno disabilidad ti Medicaid, mabalin a makatulong ti programa a Medicaid ti estadom iti panagbayad kadagiti gastos ken serbisio a saan a saklawen ti Medicare. Para iti aniaman a serbisio a saklawen ti agpada a Medicare ken Medicaid (kas kadagiti panagbisita iti doktor, taripato ti ospital, taripato iti pagtaengan ken nalaing a taripato ti pasilidad ti panagtaripato), ti Medicare ti umuna nga agbayad. Mabalin met nga agbayad ti Medicaid para kadagiti kanayonan a gastos ken serbisio, ngem kalpasan laeng a mausar ti bingay ti Medicare.

Ania ti kualipikado iti doble wenno doble a saklaw kadagiti espesial a kasapulan?

Nasursurok ngem 10 a milion a tattao ti kualipikado para iti Medicaid a maibasar iti kaadda ti disabilidad.1 Adda nasursurok ngem 12 a milion a tattao a kualipikado para iti agpada a Medicare ken Medicaid.2 Dagitoy a tattao ket maaw-awagan kas “kualipikado iti doble” gapu ta kualipikadoda iti doble para iti Medicare ken Medicaid. Dagiti plano iti salun-at a kualipikado iti doble ket mangidiaydiaya iti ad-adu a benepisio ngem iti Orihinal a Medicare. Ngem ti banag ket, adu a tattao a mabalin nga agkualipikado para iti Doble a Plano kadagiti Espesial a Kasapulan ti saan a makaammo nga adda dagitoy a plano.

Ania ti Doble a Plano para kadagiti Nasingsingayan a Kasapulan?

Dagiti Dual a Plano kadagiti Nasingsingayan a Kasapulan ket para kadagiti tattao nga agkasapulan iti nayon a tulong. Dayta ket mabalin a gapu iti matgedan, disabilidad, tawen ken/wenno kondision ti salun-at. Dagiti Doble a Plano para kadagiti Nasingsingayan a Kasapulan ket maysa nga espesial a kita ti plano a Medicare Advantage. Iramanda ti amin a maalam iti Orihinal a Medicare, ken saklaw ti seguro para iti plus a naireseta nga agas ken adu pay a dadduma a kanayonan a benepisio. Ken mabalin a maalam amin iti kas kababa ti $0 a premium ti plano.*

Kasano ti agpalista iti Doble a Plano para kadagiti Nasingsingayan a Kasapulan

Tapno makita no kualipikadoka para iti Doble a Plano kadagiti Espesial a Kasapulan, basaem daytoy nga artikulo. Wenno usarem ti search box dita baba tapno makasarak kadagiti doble a plano iti salun-at iti lugarmo.

1 MACPAC (Komision iti Panagbayad ken Panang-access iti Medicaid ken CHIP, Medicaid and CHIP Payment and Access Commission iti Ingles)
2 Webpage ti Opisina ti Koordinasion ti CMS Medicare-Medicaid

*Dagiti benepisio ken dagiti features ket agduduma depende iti plano/lugar. Agaplikar dagiti limitasion ken dagiti eksklusion. 

Ania a kita ti plano ti pakaikariak?

Sungbatam ti sumagmamano a pamiitan a saludsod tapno makita nu ania a klase ti plano ti mabalin a nasayaat a maiyannatup kenka.

Sapulen dagiti plano ti Medicaid iti lugaryo

Mabalin nga agbaliw dagiti benepisio ti Medicaid wenno dual a kualipikado a plano depende iti pagnanaedam. Agbirok babaen iti ZIP code-mo tapno masarakam ti umno a plano a makatun-oy kadagiti kasapulam iti panangtaripato iti salun-atmo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink