Mapan iti kangrunaan a linaon
Kangrunaan a Linaon

Dagiti benepisio a kayatmo, a nalaka wenno awan ti kanayonan a bayadna

Saan a naaramid nga agpapada dagiti amin a seguro iti salun-at. Dayta ti gapuna a maipagpannakkelmi nga idiaya dagiti nalaka wenno libre a plano ti Medicaid ken ad-adu pay a benepisio babaen kadagiti bukodmi a Doble a Plano para kadagiti Espesial a Kasapulan.1

Ammuen ti maipapan kadagiti planomi

Medicaid laeng

Ipaay ti Medicaid ti seguro ti salun-at para iti sumagmamano a tattao a nababa ti matgedanda, dagiti ubbing, masikog a babbai, dagiti nataengan, ken tattao nga addaan disabilidad. Iti sumagmamano nga estado, sakupen ti Medicaid ti amin a nataengan a nababbaba ti matgedanda ngem iti partikular a gatad.

D-SNP

No maikarika iti agpada a Medicare ken Medicaid, mabalin a maitutop para kenka ti Dual Special Needs plan (D-SNP). Madadaan dagitoy a plano iti sumagmamano nga estado. Iti D-SNP, makaalaka iti ad-adu a benepisyo ken serbisio ngem iti Original Medicare, nga awan ti nayon a bayadam.

Dagiti plano ti ACA Marketplace

No gatangem ti bukodmo a seguro iti salun-at para kenka ken iti pamiliam, ti Marketplace ti seguro iti salun-at a para kenka. Ti Marketplace ket isu ti pakailakoan dagiti plano ti salun-at nga ACA. Idiayami dagiti plano a para Indibidual ken Pamilila kadagiti 22 nga estado.

CHIP

Karbengan ti tunggal ubing ti dumakkel a nasalun-at ken naragsak. Tapno tulungan ida nga agbalin a kasta, masapul dagiti ubbing ti regular a panagpa-checkup ken medikal a panangtaripato. No ti maladagam, anakmo wenno tinedyermo ket awanan iti seguro iti salun-at, idiaya ti Children's Health Insurance Program (CHIP) ti nalaka wenno libre a masakupan.

Ania a kita ti plano ti pakaikariak?

Sungbatam ti sumagmamano a pamiitan a saludsod tapno makita nu ania a klase ti plano ti mabalin a nasayaat a maiyannatup kenka.

Hand holding a medic card

Panagpabaro iti pannakakualipika iti Medicaid

No naidawat kenka a pabaruem ti planom iti Medicaid, mabalin nga adda saludsodmo maipapan iti sumaruno nga aramidem. Addakami ditoy tapno tulongandaka a mangsukimat iti kasasaadmo iti Medicaid ken mangsukisok kadagiti dadduma a pagpilian iti masakupan no kasapulam ti baro a plano.

Ania ti Medicaid?

Ti Medicaid ket wagas a panangala iti panangtaripato ti salun-at iti nababbaba a gatad wenno no maminsan awan pay ti bayadna. Kadawyan a saksakupen ti Medicaid dagiti ubbing, masikog a babbai, nataengan a lallakay ken babbaket ken tattao nga addaan disabilidadna ken dagiti nataengan nga bassit ti kitkitaenda. Ti Medicaid ket imatmatonan ti tunggal estado, isu a dagiti kasapulan iti pannakaikari ket mabalin nga agbaliw-baliw kada estado.

Medicaid Card

Dagiti benepisio ti Medicaid

Kalikaguman ti pederal a gobierno a mangipaay dagiti estado kadagiti sumagmamano a medikal a benepisio kadagiti tattao a maikari para iti Medicaid. 

Mabalin a pilien dagiti estado ti mangipaay kadagiti nayon ken opsional a benepisio a kas iti:

  • Panagbisita ken panagtalinaed iti ospital
  • Panagbisita iti opisina ti doktor
  • Panangaywan sakbay ti panagpasngay ken panagpasngay
  • Serbisio a pannaripato iti pagtaengan
  • serbisyoa maited iti uneg ti balay
  • Dagiti nasapa nga panag-screen ti ubing
  • Emerhensia a medikal a transportasion

Ania a kita ti plano ti pakaikariak?

Sungbatam ti sumagmamano a pamiitan a saludsod tapno makita nu ania a klase ti plano ti mabalin a nasayaat a maiyannatup kenka.

Kualipikadoak kadi para iti Medicaid?

Ti Medicaid ket imatmatonan ti tunggal estado, isu a dagiti kasapulan iti pannakakualipika ket agpannuray iti pagnanaedam.

Kasanoak nga agpalista iti Medicaid?

Tapno makapagpalistaka iti Medicaid, kasapulam ti agaplikar babaen iti ahensia ti Medicaid iti estadom.

Maysaka kadi a manartaripato?

Ammuen dagiti pammataudan para kadagiti manartaripato kadagiti tattao nga agpada nga addaan iti Medicaid ken Medicare-da.

1 Bingay iti merkado ti CMS kadagiti datos ti panagpalista iti Marso 2023

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink